Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

THÔNG TƯ 76/2017/TT-BTNMT ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, môi trường, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ dựa vào:

  • Phân đoạn sông;
  • Mục đích sử dụng nước.

2. Các thông số để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ: 

  • Thông số COD, BOD5, Amoni, Nitrat, Photphat; 
  • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có thể quyết định cụ thể các thông số khác để đánh giá cho phù hợp dựa vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia.

3. Phương pháp đánh giá quy định tại điều 8 thông tư này bao gồm:

  • Đối với nguồn tiếp nhận là sông:

         - Phương pháp đánh giá trực tiếp: quy định tại khoản 1 điều 9 và các điều 10, 11 thông tư này;

         - Phương pháp đánh giá gián tiếp: quy định tại khoản 2 điều 9 và các điều 10, 11, 12 thông tư này;

         - Phương pháp đánh giá bằng mô hình: quy định tại khoản 3 điều 9 thông tư này

  • Đối với nguồn tiếp nhận là hồ: phương pháp đánh giá quy định tại điều 13 thông tư này.

4. Yêu cầu về kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ quy định tại điều 14 thông tư này

5. Thẩm quyền phê duyệt quy định tại điều 15 thông tư này

6. Tổ chức thực hiện và các điều khoản thi hành khác quy định tại điều 16, 17 thông tư này

CHI TIẾT THÔNG TƯ 76/2017/TT-BTNMT