Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

MẪU KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

PHỤ LỤC 5.6

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa điểm), ngày….. tháng ….. năm 20………

Kính gửi: (1) …………………………………………………………………………………………………

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

  1. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):...

1.2. Tên chủ dự án: ...

1.3. Địa chỉ liên hệ: ...

 1.4. Người đại diện theo pháp luật...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail .. .).

  1. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): ……………………………….

2.5. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất: …………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công     Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định    
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm    
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị    

Biện pháp khác:

   
Bụi     Cách ly, phun nước để giảm bụi    

Biện pháp khác:

   
Nước thải sinh hoạt     Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)    
Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử lý    
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực    
Biện pháp khác:    
Nước thải xây dựng     Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải)    
Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực    

Biện pháp khác:

   
Chất thải rắn xây dựng     Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng    
Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)    
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý    

Biện pháp khác:

   
Chất thải rắn sinh hoạt     Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)    
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý    

Biện pháp khác:

   
Chất thải nguy hại     Thuê đơn vị có chức năng để xử lý    

Biện pháp khác:

   
Tiếng ồn     Định kỳ bảo dưỡng thiết bị    
Bố trí thời gian thi công phù hợp    

Biện pháp khác

   
Rung     Định kỳ bảo dưỡng thiết bị    
Bố trí thời gian thi công phù hợp    
Biện pháp khác    
Nước mưa chảy tràn     Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường    

Biện pháp khác

   
  1. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động
Yếu tố gây tác động Tình trạng Biện pháp giảm thiểu Tình trạng
Không Không
Bụi và khí thải     Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ống khói    
    Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống    
   

Biện pháp khác

   
Nước thải sinh hoạt     Thu gom và tái sử dụng    
    Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung    
   

Biện pháp khác

   
Nước thải sản xuất     Thu gom và tái sử dụng    
    Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung    
    Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý)    
   

Biện pháp khác

   
Nước thải từ hệ thống làm mát     Thu gom và tái sử dụng    
Giải nhiệt và thải ra môi trường    

Biện pháp khác

   
Chất thải rắn     Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng    
Tự xử lý    
Thuê đơn vị có chức năng để xử lý    

Biện pháp khác

   
Chất thải nguy hại     Thuê đơn vị có chức năng để xử lý    

Biện pháp khác

   
Mùi     Lắp đặt quạt thông gió    

Biện pháp khác

   
Tiếng ồn     Định kỳ bảo dưỡng thiết bị    
Cách âm để giảm tiếng ồn    

Biện pháp khác

   
Nhiệt dư     Lắp đặt quạt thông gió    

Biện pháp khác

   
Nước mưa chảy tràn     Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường    
Biện pháp khác    
  1. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

 

 

(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng.