Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

CẬP NHẬT NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP THEO NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP

          Danh mục đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược: sửa đổi phụ lục I nghị định 18/2015/NĐ-CP theo phụ lục I nghị định này;

         Danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kể hoạch bảo vệ môi trường: sửa đổi phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP theo phụ lục II nghị định này;

        Danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của bộ tài nguyên và môi trường: sửa đổi phụ lục III nghị định 18/2015/NĐ-CP theo phụ lục III nghị định này;

          Danh mục dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh: thay thế phụ lục IV nghị định 18/2015/NĐ-CP bằng phụ lục IV nghị định này;

          Ngoài ra sửa đổi, bổ sung, thay thế một số biểu mẫu theo phụ lục V, VI, VII thông tư này

          Chi tiết nghị định 40/2019/NĐ-CP