Việt Khang

We keep you first. And keep you ahead

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

STT Loại hình hoạt động Đối tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường
1. Hoạt động dầu khí (bao gồm hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí) Tất cả
2. Sử dụng tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ và các hàng hóa nguy hiểm khác khi hoạt động trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam Tàu biển có dung tích trên 1.000 GT
3. Sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu  
3.1 Sản xuất hóa chất cơ bản Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
3.2 Sản xuất phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn) Công suất 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
3.3 Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
3.4 Sản xuất ắc quy Công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc 600 tấn sản phẩm/năm trở lên
3.5 Lọc, hóa dầu Từ 10.000.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
4. Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại Tất cả